Vandetõlkidest

Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Vandetõlk

1) tõlgib dokumente;

2) kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust;

3) kinnitab arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust (nt äriregistrist) saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust;

Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada Eesti või välisriigi ametiasutusele.

Vandetõlk võib osutada ka muid tõlketeenuseid.

Vandetõlgiks pürgija peab sooritama eksami, mille nõuded ja läbiviimise korra kinnitab justiitsminister. Eksamile lubatakse akadeemilise kõrgharidusega Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kelle kohta pole teada ühtki vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

Justiitsminister nimetab eksami sooritanud isiku tema taotlusel ametisse ja väljastab kutsetunnistuse, mille kohta on andmed avaldatud Justiitsministeeriumi veebilehelEnne seda annab taotleja justiitsministri ees ametivande.

Miks eelistada vandetõlki notarile?
Vandetõlk kinnitab, et tõlge on õige ja vastab originaalile. Notar seevastu kinnitab reeglina vaid tõlkija allkirja ega kinnita tõlke õigsust. Notar kinnitab tõlke õigsust sisuliselt vaid siis, kui pakub dokumendi tõlke õigsuse kinnitamise ametiteenust (notarite loetelu, kes pakuvad vastavat ametiteenust, leiate veebilehelt http://notar.ee/19653). Kui notar kinnitab ametitoimingu korras tõlkija allkirja õigsust, siis ei kontrolli ta tõlke õigsust sisuliselt, vaid kinnitab, et tegu on talle tuntud pädeva tõlgiga. Kliendile tähendab selline “notariaalne tõlge” riski, et pädev asutus ei võta sellist tõlget vastu, kuna notar ei kinnita selle sisulist õigsust.

Miks eelistada vandetõlki teistele tõlkijatele?

✔ Kvaliteet – vandetõlgi oskusi ja tööks sobivust on riiklikult kinnitatud.
✔ Vastutus – vandetõlgi ametivastutus tehtud toimingute eest on seadusega kehtestatud.
✔ Kiirem teenindus – tavalises tõlkebüroos viiakse dokumendid pärast tõlkimist notari juurde kinnitamiseks, vandetõlk aga kinnitab oma tõlked ise.

MÄRKUS: Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele.

Comments are closed.